top of page
PORTRAIT (Pongo pygmaeus)

PORTRAIT (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

BORNEO ORANG-UTAN (Pongo pygmaeus)

BORNEO ORANG-UTAN (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

SHELTER FOR THE NIGHT

SHELTER FOR THE NIGHT

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

NEPHENTES PLANT

NEPHENTES PLANT

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

DRINKING (Pongo pygmaeus)

DRINKING (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

THINKING ABOUT EVOLUTION (Pongo pygmaeus)

THINKING ABOUT EVOLUTION (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

PLAYING PUP (Pongo pygmaeus)

PLAYING PUP (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

DISTURBED (Pongo pygmaeus)

DISTURBED (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

TREE FROG

TREE FROG

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

AT SECOND SIGHT

AT SECOND SIGHT

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

SIDE FACE (Pongo pygmaeus)

SIDE FACE (Pongo pygmaeus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

FEMALE GIBBON WITH PUP (Hylobates agilis)

FEMALE GIBBON WITH PUP (Hylobates agilis)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

PORTRAIT (Hylobates agilis)

PORTRAIT (Hylobates agilis)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

BLACK HANDED GIBBON (Hylobates agilis)

BLACK HANDED GIBBON (Hylobates agilis)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

NOSE MONKEY WITH PUP (Narsalis lavatus)

NOSE MONKEY WITH PUP (Narsalis lavatus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

NOSE MONKEY (Narsalis lavatus)

NOSE MONKEY (Narsalis lavatus)

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

GRASS FROG

GRASS FROG

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

EVENING LIGHT

EVENING LIGHT

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

ALONG THE RIVER

ALONG THE RIVER

Tanjung Puting Nationalpark, South Kalimantan

bottom of page